مجموعه سپهر به عنوان یکی از تولیدکنندگان صاحب اعتبار شمع به منظور جلب اعتماد مشتریان، با بهره گیری از آزمایشگاه های مجهز، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. ما در مجموعه خود را متعهد به ارائه بهترین نوع مواد اولیه و محصولات می دانیم.